Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1923 tới 1983 và 2043 thuộc Cung KHÔN. Trực NGUY và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GÀ Ông Tử Vi độ mệnh : Quý Hợi số mệnh như là, và thuộc Mạng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1922 tới 1982 và 2042 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước bể lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CHI TRỈ Phật độ mệnh : Nhâm Tuất số mệnh như vầy, Nước ở…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1921 tới 1981 và 2041 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MÃN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mệnh : Tân Dậu số mệnh như vầy, Là cây lựu đá…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1920 tới 1980 và 2040: thuộc Cung CẤN. Trực TRỪ/và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá)/Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ/Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)/Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này,/Bởi vì lỗi số sinh rày ban đ êm./Nếu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1919 tới 1979 và 2039 thuộc Cung LY. Trực THU và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi Mùi, và thuộc Mạng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1918 tới 1978 và 2038 thuộc Cung KHẢM. Trực THÀNH và thuộc Mạng THIỆN THƯỢNG HÒA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA. Cầm tinh CON HEO Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Mậu Ngọ mệnh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1917 dến 1977 và 2037: thuộc Cung KHÔN. Trực TRỪ/và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)/Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC/Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)/Xương CON RẮN. Cầm tinh CON CÚ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này,/Trong tâm thường có tánh linh thường thường./Số người khôn…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1916 tới 1976 và 2036 thuộc Cung CHẤN. Trực KIÊN và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON CHUỘT Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Thìn số mệnh tuổi này, Tuổi cùng cùng với…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mẹo sinh năm 1975 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1915 tới 1975 và 2035: thuộc Cung TỐN. Trực BẾ /và thuộc Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn )/Khắc SƠN HẠ HỎA/Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)/Xương CON MÈO. Cầm tinh CON DƠI Ông quan Đế độ mệnh : Số tuổi Ất Mẹo như vầy,/Đại Khê nước lớn chảy về thiên nhiên./Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1914 tới 1974 và 2034: thuộc Cung KHÔN. Trực KHAI/và thuộc Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn )/Khắc SƠN HẠ HỎA/Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)/Xương CON CỌP. /Cầm tinh CON TRU Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh Giáùp Dần/Đại Khê mệnh Thủy nước sông chảy hoài/Số tuổi…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]